مواد شیمیائی

 

 

 

Abscisic acid

هورمون گیاهی اسید آبسیزیک

------------------------------------------

N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid buffer substance ACES

بافر ان-(2-استامیدو)-2-آمینواتان سولفونیک اسید

------------------------------------------

Acetanilide استانیلید      

------------------------------------------

Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph اسید استیک گلاسیال

------------------------------------------

Acetoneاستون            

 ------------------------------------------

  Acetone 99.8% HPLC    استون کروماتو گرافی مایع

 ------------------------------------------

Acetonitrile HPLC

 استونیتریل کروماتوگرافی 

  ------------------------------------------

Acetonitrile GR for analysis ACS,Reag. Ph Eurاستونیتریل 

  ------------------------------------------

Acetylaceton استیل استون   

  ------------------------------------------

4-Acetylbenzoic acid-استیل بنزوئیک اسید    

 ------------------------------------------

Acetyl chloride  استیل کلراید     

  ------------------------------------------

Acetylenediurea استیلن دی اوره  

  ------------------------------------------

N-Acetyl-L-cysteine ان-استیل-ال-سیسئین  

  ------------------------------------------

Acrylamide آکریل آمید      

 ------------------------------------------

Acrylic acid  اسید آکریلیک               

------------------------------------------ 

Acrylonitrile آکریلو نیتریل                

------------------------------------------

Acryloyl chloride  آکریلویل کلراید      
------------------------------------------

Actinomycine Dاکتینو مایسین         
------------------------------------------

Adenineآدنین                         
------------------------------------------

Adenosineآدنوزین                    
------------------------------------------

اسید آدیپیک            Adipic acid    

------------------------------------------   

Adipoyl chloride

آدیپویل کلراید
------------------------------------------

  Adonitol                                                                                   آدونیتول  
------------------------------------------

Aflatoxin B1 from Aspergillus flavus

آفلاتوکسین B1
------------------------------------------

Agar-agar purified

آگار آگار خالص

 ------------------------------------------

Agar

پودر آگار

 ------------------------------------------

Agarose

آگاروز

 ------------------------------------------

Agarose LOW

آگاروز low

 ------------------------------------------

Alginic acid sodium salt from brown algae

نمک سدیم اسید آلجینیک از جلبک قهوه ای

 ------------------------------------------

Alizarin red S solution 0.1w/v%

محلول آلیزارین قرمز S

 ------------------------------------------

 Alizarin red S

پودر آلیزارین قرمز

 ------------------------------------------

Alizarin Yellow GG

آلیزارین زرد

 ------------------------------------------

Allyl 2,3-epoxypropyl ether

آلیل 2و3-اپوکسی پروپیل اتر

 ------------------------------------------

Alpha MEM
آلفا ام ای ام

 ------------------------------------------

Aluminium (foil) GR for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width

فویل آلومینیوم

 ------------------------------------------

Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate

آلومینیوم آمونیوم سولفات

 ------------------------------------------

Aluminium chloride anhyd.

کلراید آلوومینیوم بدون آب

 -----------------------------------------

Aluminium chloride hexahydrate

کلرید آلومینیوم 6 آبه
------------------------------------------

Aluminium hydroxide

هیدروکسید آلومینیوم

 ------------------------------------------

Aluminium hydroxide acetate hydrate

آلومینیوم هیدروکسید استات هیدرات

 ------------------------------------------

Aluminium nitrate nonahydrate extra pure

نیترات آلومینیوم 9آبه

 ------------------------------------------

Aluminium oxide 90 active acidic (0.063-0.200 mm) (activity stage I), for column chromatography

اکسید آلومینیوم 90 برای کروماتوگرافی ستونی

 ------------------------------------------

Aluminium oxide 60 GF254 neutral (type E) for thin-layer-chromatography

اکسید آلومینیوم 60برای کروماتوکرافی لایه نازک

------------------------------------------

 

Aluminium oxide anhydrous (gamma-aluminia)

اکسید آلومینیوم خشک
------------------------------------------

Aluminium potassium sulfate dodecahydrate

آلومینیوم پتاسیم سولفات
------------------------------------------

Aluminium sulfate hydrate crystalline, pure Ph. Eur.

سولفات آلومینیوم  آبدار
------------------------------------------

Aluminium sulfate

سولفات آلومینیوم
------------------------------------------

Aluminium tri-sec-butylate

آلومینیوم تری sec- بوتیلات
------------------------------------------

Aluminium triisopropylate

آلومینیوم تری ایزوپروپیلات
------------------------------------------

4'-Aminoacetophenone

4-آمینو استوفنون
------------------------------------------

4-Aminoantipyrine

4-آمینوآنتی پیرین

------------------------------------------

5-Amino-2,3-dihydrophthalazin-1,4-dione

آمینو-2و3-دی هیدروفتالازین-1و4-دی اون


------------------------------------------

2-Aminoethanol(monoethanolamine)

 2-آمینواتانول(مونو اتانول آمین)
------------------------------------------

4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid mono sodium salt

نمک سدیم 4-آمینو-5-هیدروکسی نفتالن-2و7-دی سولفونیک اسید
------------------------------------------

2-Aminophenol

2-آمینوفنول
------------------------------------------

4-Aminopyridine

4-آمینوپیریدین
------------------------------------------

Ammonia solution 25%

محلول آمونیاک 25%

------------------------------------------

Ammonia Acetate

استات آمونیوم

------------------------------------------

Ammonia Carbonate

کربنات آمونیوم

------------------------------------------

Ammonium Cerium(IV)nitrate

آمونیوم سریم نیترات

------------------------------------------

Ammonium Cerium(IV)Sulfate

آمونیوم سریم سولفات

------------------------------------------

Ammonium chloride

آمونیوم کلراید

------------------------------------------

Ammonium fluride

آمونیوم فلوراید

------------------------------------------

Ammonium dihydrogene phosphate

آمونیوم دی هیدروژن فسفات
------------------------------------------

Ammonium heptamolybdate

آمونیوم هپتا مولیبدات

 ------------------------------------------

di-Ammonium hydrogene phosphate

دی آمونیوم هیدروژن فسفات

------------------------------------------

Ammonium Iodide

آمونیوم یدید

------------------------------------------

Ammonium Iron(III)citrate

آمونیوم آهن(3)سیترات
------------------------------------------

Ammonium Iron(II)sulfate 6H2O

آمونیوم آهن(2)سولفات 6آبه

 ------------------------------------------

Ammonium nitrate

آمونیوم نیترات

---------------------------------------- 

Ammonium Oxalate monohydrate

آمونیوم اگزالات یک آبه
------------------------------------------

Ammonium peroxodisulfate

آمونیوم پرسولفات
------------------------------------------

Amphotricine  B

آمفوتریسینB

------------------------------------------
Ampiciline sodium salt

آمپی سیلین سدیم سالت
------------------------------------------

Ammonium sulfate

آمونیوم سولفات
------------------------------------------

 

n-Amyl alcohol

ان آمیل الکل
------------------------------------------

Anaerocut A for microbiology

------------------------------------------
Aniline

آنیلین

------------------------------------------
Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt monohydrate

 آنتراکوینون 2-سولفونیک اسید سدیم سالت

------------------------------------------
Anthrone

آنترون

------------------------------------------
Arachidonic acid

آراچیدونیک اسید

------------------------------------------
Arabinose

آرابینوز

------------------------------------------
L-Arabitol

آرابیتول

------------------------------------------

L-Arginine

 ال-آرژنین

------------------------------------------

L-(+)-Ascorbic acid

 اسید آسکوربیک

 

------------------------------------------

L-Asparagine monohydrate

  آسپاراژین مونو هیدرات

------------------------------------------

Azomethine H

آزومتین H

------------------------------------------

alpha,alpha'-Azoisobutyronitrile

آلفاوآلفا-آزوایزوبوتیرونیتریل
------------------------------------------

Bactident® Coagulase Rabbit plasma with EDTA, lyophilized

محیط باکتیدنت کوآگولاز

------------------------------------------
Barium chloride 2H2O

باریوم کلراید دو آبه

------------------------------------------
Barium Hydroxide 8-hydrate

هیدروکسید باریوم 8آبه

------------------------------------------
Benzaldehyde

بنزآلذئید

------------------------------------------

Benzeneboronic


بنزن برونیک اسید

------------------------------------------
1,2,4,5Benzenetetracarboxylic acid
1و2و4-بنزن تتراکربوکسیلیک اسید

------------------------------------------ 

Benzoic acid


اسید بنزوئیک

------------------------------------------ 

p-Benzoquinone
پارا-بنزوکوینون

------------------------------------------

 1H-Benzotriazol


بنزوتریازول

  ---------------------------------------

Benzoylacetone


بنزویل استون

------------------------------------------

N6-Benzyladenine


بنزیل آدنین-بنزیل آمینو پورین

-------------------------------------

Benzyl alcohol


بنزیل الکل

------------------------------------------

Benzylamine


بنزیل آمین


------------------------------------------

Betaine anhydrous


بتائین آنهیدروس - بتائین خشک

------------------------------------------

D(+)-Biotin
بیوتین

------------------------------------------
2,2'-Bipyridine
2و2- بی پیریدین

------------------------------------------

Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride
بیس(2-کلرو اتیل)آمونیوم کلراید

------------------------------------------

Boiling stone
سنگ جوش

------------------------------------------

Boric acid
اسید بوریک

------------------------------------------

Boron trifluoride-diethyl ether complex
کمپلکس بورون تری فلوراید-دی اتیل اتر

------------------------------------------

Brilliant green
برلیانت گرین

------------------------------------------

4'-Bromoacetophenone
4-برومو استوفنون

------------------------------------------

4-Bromoaniline
4-برومو آنیلین

------------------------------------------

4Bromobenzaldehyde
4-بروموبنزالدئید

------------------------------------------

Bromoacetyl bromide
برومواستیل بروماید

------------------------------------------
Bromobenzene

بروموبنزن

------------------------------------------

Bromocresol green water soluble
برومو کروزول گرین محلول در آب

------------------------------------------
Bromocyclopentane
بروموسیکلوپنتان

------------------------------------------
1Bromo-4-ethylbenzene
1-برومو4-اتیل بنزن

 ------------------------------------------
Bromoform
بروموفورم

------------------------------------------

5Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
5-برومو-2-هیدروکسی بنزآلدئید

------------------------------------------
1Bromonaphthalene
1-برومونفتالن

------------------------------------------

Bromophenol blue indicator
معرف برومو فنل بلو

------------------------------------------
4Bromotoluene
4-بروموتولوئن

------------------------------------------
Bromothymol blue indicator
شناساگر بروموتیمول بلو

---------------------------------------

Buffer solution pH 4


محلول بافر پی اچ 4
---------------------------------------

Buffer solution pH 7

محلول بافر پی اچ 7
---------------------------------------

Buffer solution pH 9

محلول بافر پی اچ 9
---------------------------------------

Buffer solution pH10

محلول بافر پی اچ 10
---------------------------------------

1-Butanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

1-بوتانول
---------------------------------------

tert-Butanol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

 

tert-بوتانول
---------------------------------------

2,4-Di-tert-butylphenol

2و4-دی-ترت -بوتیل فنول
---------------------------------------

4-tert-Butylphenol

-ترت -بوتیل فنول4
---------------------------------------

Butyl 2,3-epoxypropyl ether

بوتیل-2و3-اپوکسی پروپیل اتر
---------------------------------------

Butyl glycidyl ether

بوتیل گلیسیدیل اتر
---------------------------------------

2-tert-Butyl-4-methoxyphenol

2-ترت-بوتیل -4-متوکسی فنول
---------------------------------------

Butylated hydroxytoluene(BHT,2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol )

بی اچ تی
---------------------------------------

4-tert-Butylcyclohexanol (mixture of cis- and trans isomers)

4-ترت -بوتیل سیکلوهگزانول
---------------------------------------

Di-tert-butyl peroxide

دی-ترت -بوتیل پراکسید
---------------------------------------

Butyllithium (15% solution in n-hexane)
بوتیل لیتیم

------------------------------------------

Cadmium standard solution (Spectro ECON)
محلول استاندارد کادمیوم

---------------------------------------

CADMIUM CHLORIDE 1.H2O
کلرید کادمیوم یک آبه
---------------------------------------

Calcium granular particle size about 2-6 mm LAB

کلسیم گرانول اندازه ذرات 2 الی 6 میلی متر
---------------------------------------

CALCIUM  METAL

فلز کلسیم
---------------------------------------

Calcium carbonate precipitated GR for analysis Reag. Ph Eur

کربنات کلسیم
---------------------------------------

Calcium chloride anhydrous, granular ~ 2 - 6 mm

کلرید کلسیم خشک گرانول اندازه ذرات 2 الی 6 میلی متر
---------------------------------------

Calcium chloride anhydrous powder Reag. Ph


کلرید کلسیم خشک پودری

---------------------------------------

Calcium chloride dihydrate cryst. GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

کلرید کلسیم دو آبه کریستالی
---------------------------------------

Calcium chloride dihydrate granular

کلرید کلسیم دو آبه گرانول
---------------------------------------

Calcium gluconate
کلسیم گلوکونات

---------------------------------------

Calcium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis

کلسیم هیدروژن فسفات خشک
---------------------------------------

Calcium dihydrogen phosphate.H2O(Calcium phosphate monobasic

95%monohydrate)

کلسیم دی  هیدروژن فسفات آبدار
---------------------------------------

Calcium hydride

کلسیم هیدرید
---------------------------------------

calcium hydroxide

کلسیم هیدروکسید
---------------------------------------

Calcium nitrate tetrahydrate GR for analysis ACS

نیترات کلسیم 4 آبه
---------------------------------------

Calcium oxide  

کلسیم هیدروکسید
---------------------------------------

Calcium phosphate monobasic 95%monohydrate

کلسیم فسفات مونو بازیک مونوهیدرات
---------------------------------------

Calcium sulfate dihydrate ® Ph

کلسیم سولفات  دو آبه
---------------------------------------

Calcium standard 1000 mg Ca (CaCl2 in 6.5% HCl) Titrisol®

تیترازول استاندارد کلسیم
---------------------------------------

Calcium thioglycollate trihydrate

کلسیم تیوگلیکولات سه آبه
---------------------------------------

Calcium Titriplex® dihydrate Ph Eur,BP,USP

تتراپلکس کلسیم دوآبه
---------------------------------------

(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid for resolution of racemates for

کامفور -10- سولفونیک اسید
---------------------------------------

Canada balsam for microscopy

کانادا بالزام
---------------------------------------

Carbon disulfide extra pure ÖAB

دی سولفید کربن
---------------------------------------

Carboxymethyl cellulose sodium salt

کربوکسی متیل سلولز سدیم سالت
---------------------------------------

Carmine (C.I. 75470) (calcium-aluminium lacquer of carminic acid)
کارمین

---------------------------------------

L-carnitine

ال-کارنیتین
---------------------------------------

cary blair medium

محیط کری بلیر
---------------------------------------

Casein hydrolysate

کازئین هیدرولیزات
---------------------------------------

Casein acid hydrolysate vitamin free         

کازئین اسید هیدرولیزات بدون ویتامین
---------------------------------------

Cefotaxim sodium

آنتی بیونیک سفاتاکسیم سدیم
---------------------------------------

cefsulodine sodium salt

سفسولودین سدیم سالت
---------------------------------------

Celite® 281

سلیت 281
---------------------------------------

Celite® 545 particle size 0.02-0.1 m

سلیت 545
---------------------------------------

Cellulose acetate,average M.W. 100,000

استات سلوز با وزن ملوکولی میانگین 100/0000
---------------------------------------

Cellulose acetate average Mn ~30,000 by GPC "

CELL STRAINER 40µ

استات سلولز با وزن ملوکولی میانگین 30/000
---------------------------------------

CELL STRAINER 70µ

سل استینر 70 میکرون
---------------------------------------

CELL STRAINER 100 µ

سل استینر 100 میکرون
---------------------------------------

Cephalexin monohydrate

سفالکسین مونوهیدرات
---------------------------------------

Cerium(III) nitrate hexahydrate extra pure 98.5%

سریوم نیترات 6آبه
---------------------------------------

Cerium(IV) sulfate tetrahydrate GR for analysis

سسولفات سریم 4آبه
---------------------------------------

Cesium carbonate extra pure

کربنات سزیم
---------------------------------------

Cetyl alcohol  for synthesis

ستیل الکل
---------------------------------------

Charcoal activated pure

کربن اکتیو
---------------------------------------

Chitin from shrimp shells

کیتین از صدف میگو
---------------------------------------

Chitosan from shrimp shells, practical grade

چیتوسان از صدف میگو
---------------------------------------

Chloral hydrate Ph Eur,BP,JP,USP
کلرال هیدرات

 ---------------------------------------

chloramphenicol
کلرامفنیکل

 ---------------------------------------

Chloroacetic acid for synthesis
کلرواستیک اسید

---------------------------------------

3-Chlorobenzaldehyde for synthesis
3- کلرو بنزآلدئید

---------------------------------------

Chlorobenzene for synthesis

کلروبنزن

 ---------------------------------------

3-Chlorobenzonitrile for synthesis


3-کلروبنزونیتریل

 ---------------------------------------

3-Chlorobenzylamine

3-کلروبنزیل آمین

 ---------------------------------------

4-Chlorobenzylamine

 ---------------------------------------

4-Chlorobutyronitrile for synthesis
4-کلروبوتیرونیتریل

 ---------------------------------------

Chlorodiphenylphosphine for synthesis
کلرودی فنیل فسفین

 ---------------------------------------

Chloroform extra pure DAB 9,BP

 کلروفورم

--------------------------------------------------------------------

CHLOROFORM FOR HPLC


کلروفورم HPLC

 ---------------------------------------

3-Chloro-2-methyl-1-propene for synthesis
3-کلرو-2-متیل-1-پروپن

 ---------------------------------------

3-Chloro-1-propene (stabilised with propylene oxide) for synthesi

3-کلرو-1-پروپن

 ---------------------------------------

3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane for synthesis
3-(کلروپروپیل)-تری متوکسی سیلان

 ---------------------------------------

Chlorosulfonic acid for synthesis

کلروسولفونیک اسید

 ---------------------------------------

Chlorotrimethylsilane for synthesis
کلروتری متیل سیلان

 ---------------------------------------

 Choline chloride, 98.0-101.0%
کولین کلراید

 ---------------------------------------

Cholesterol
کلسترول

 ---------------------------------------

Chromium(III) oxide powder less than 0.3 mm (Cr2O3) Patinal®
پودر اکسید کرومیوم3

 ---------------------------------------

Chromium(VI) oxide GR for analysis
پودر اکسید کرومیوم5

 ---------------------------------------

Citric acid anhydrous powder EMPROVE® Ph Eur,BP,USP,E 330
پودر اسید سیتریک بی آب

 ---------------------------------------

Citric acid monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
اسید سیتریک یک آبه

 ---------------------------------------

Cobalt(II) chloride anhydrous for synthesis
کبالت کلراید بی آب

 ---------------------------------------

Cobalt(II) chloride hexahydrate extra pure

 کبالت کلراید 6آبه

 ---------------------------------------

Cobalt(II) nitrate hexahydrate pure

 نیترات کبالت 6آبه

 ---------------------------------------

Cobalt(II) sulfate heptahydrate GR for analysis
سولفات کبالت 7آبه

 ---------------------------------------

Colchicine
کلشیسین

 ---------------------------------------

Collagenase TypeI I, powder
کلاژناز تیپ 1

 ---------------------------------------

Collagenase Type IV, powder
کلاژناز تیپ 4

 ---------------------------------------

Coomassie® Brilliant blue G 250 (C.I. 42655) for electrophoresis


کوماسی برلیانت بلو G250

 ---------------------------------------

Coomassie® Brilliant blue R 250 (C.I. 42660) for electrophoresis
کوماسی برلیانت بلو R250

 ---------------------------------------

Congo red (C.I. 22120) indicator Reag.

کنگورد

 ---------------------------------------

Copper(II) acetate monohydrate GR for analysis

 استات مس (2) یک آبه

------------------------------------------

Copper(I) chloride extra pure97%

 کلراید مس(1)

--------------------------------------------------------------------

Copper(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

کلراید مس (2) دو آبه

 ------------------------------------------

Copper(II) nitrate trihydrate GR for analysis
نیترات مس (2) سه آبه

 ------------------------------------------

Copper(II) oxide powder GR for analysis ACS
اکسید مس (2)

 ------------------------------------------

Copper(II) perchlorate hexahydrate, Reagent Grade
پرکلرات مس (2)شش آبه

 ------------------------------------------

Copper(II) sulfate anhydrous extra pure Ph Eur,

سولفات مس خشک
------------------------------------------

Copper(II) sulfate pentahydrate, 99.0%

سولفات مس پنج آبه

------------------------------------------ 

Curcumin for synthesis

کورکومین

------------------------------------------

o-Cresol for synthesis

ارتو-کروزل
------------------------------------------

Crown ether/Dibenzo-1crown-6 for synthesis

کرون اتر/دی بنزو-1کرون-6
------------------------------------------

Cyclohexanone extra pure

سیکلوهگزانون
------------------------------------------

Crystal violet (C.I. 42555) for microscopy Certistain®

کریستال ویوله

------------------------------------------

Vitamin B12 (cyanocobalamin)

ویتامین ب 12 (سیانوکوبالامین
------------------------------------------

Cyanoacetone sodium salt for synthesis

سیانو استون سدیم سالت
------------------------------------------

1-Cyanoguanidine for synthesis(Dicyanodiamide)

1-سیانوگوانیدین( دی سیانودی آمید) 

------------------------------------------ 

Cycloheximide

سیکلوهگزایمید
------------------------------------------

Cyclohexane extra pure

سیکلوهگزان
------------------------------------------

Cyclopentane

سیکلوپنتان

------------------------------------------

L-Cysteine for biochemist

ال-سیستیءن
------------------------------------------

Debrisoquine sulfate

دبرایزوکوین
------------------------------------------

n-Decane

ان-دکان

------------------------------------------

DEPC

دپس

------------------------------------------

DEPC water

دپس واتر
------------------------------------------

Dextran from Leuconostoc mesenteroides  average mol wt 35,000-45,000 "

دکستران

------------------------------------------

Dextran sulfate 

دکستران سولفات

------------------------------------------

Dialysis bag  12000MV  23mm

کیسه دیالیز
------------------------------------------

Dialysis bag  12000MV   10mm
------------------------------------------

Dialysis bag  12000MV 32mm
------------------------------------------

Dialysis tubing cellulose membrane avg. flat width 33 mm (1.3 in.) 14000"
------------------------------------------

3,3-Diamino benzidine

 3و3-دی آمینوبنزیدین
------------------------------------------

1,4-Diaminobutane(Putrescine)

 1و4-دی آمینوبوتان(پوتریسین)
------------------------------------------

1,4-Diaminobutane dihydrochloride  

 1و4-دی آمینوبوتان دی هیدروکلرای(پوتریسین دی هیدروکلراید)
------------------------------------------

1,6-Diaminohexane for synthesis

 1و6-دی امینوهگزان
------------------------------------------

Diaminomaleonitrile for synthesis

دی امینو مالئو نیتریل

-----------------------------------------

3,4-Diaminopyridine for synthesis
3و4-دی امینوپیریدین

 -----------------------------------------

1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane for synthesis

1و4-دی آزا بی سیکلو(2و2و2)اوکتان

-----------------------------------------

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene for synthesis

1و8-دی آزا بی سیکلو(5.4.0)آن دک -7-ان

-----------------------------------------

Dibenzothiophene for synthesis

دی بنزو تیوفن

 -----------------------------------------

2,4'-Dibromoacetophenone for synthesis

2و4-دی برومو استوفنون

 -----------------------------------------

1,2-Dibromobenzene for synthesis

1و2-دی برومو بنزن

 -----------------------------------------

Dibutyl disulfide for synthesis

دی بوتیل دی سولفید

 -----------------------------------------

Dibutyl phthalate for synthesis

دی بوتیل فتالات

-----------------------------------------

Dibutyltin dilaurate for synthesis

دی بوتیلتین دی لائورات
-----------------------------------------

Dichloroacetyl chloride for synthesis

دی کلرو استیل کلراید

-----------------------------------------

2,6-Dichlorobenzaldehyde for synthesis

2و6- دی کلروبنزآلدئید

 -----------------------------------------

1,2-Dichlorobenzene for synthesis

1و2-دی کلروبنزن

-----------------------------------------

2,4-Dichlorobenzonitrile for synthesis

 2و4-دی کلرو بنزونیتریل

 -----------------------------------------

1,1-Dichloroethylene (stabilised with hydroquinone monomethyl ether)
1و1-دی کلرواتیلن

-----------------------------------------

Dichloromethane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
دی کلرومتان

-----------------------------------------

Dichloromethane HPLC

دی کلرومتان HPLC

-----------------------------------------

2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
2,3-دی کلرو-1و4-نفتوکوینون
-----------------------------------------

2,4-Dichlorophenol for synthesis
2و4- دی کلروفنول
-----------------------------------------

2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate GR for analysis for 
2و6-دی کلروفنول-ایندوفنول سدیم سالت
-----------------------------------------

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid for synthesis

2و4-دی کلروفنوکسی استیک اسید
-----------------------------------------

2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide GR for analysis reagent for Vitamin
2و6-دی کلرو -4-کلروایمید
-----------------------------------------

N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
ان و ان -دی سیکلوهگزیلکربودی ایمید
-----------------------------------------

Diethanolamine
دی اتانول آمین
-----------------------------------------

Diethyl acetylenedicarboxylate for synthesis
دی اتیل استیلین دی کربوکسیلیک اسید
-----------------------------------------

Diethyl adipate for synthesis
دی اتیل آدیپات
-----------------------------------------

Diethylamine 98%EP
دی اتیل آمین
-----------------------------------------

Diethylene glycol
دی اتیلن گلیکول
-----------------------------------------

Diethylenetriamine for synthesis
دی اتیلن تری آمین
-----------------------------------------

Diethyl ether extra pure Ph Eur,BP
دی اتیل اتر
-----------------------------------------

2,6-Difluoropyridine for synthesis
2و6-دی فلورو پیریدین
-----------------------------------------

Diglycolic acid 98%

دی گلیکولیک اسید
-----------------------------------------

3,4-Dihydro-2H-pyran for synthesis

3و4-دی هیدرو-2H-پیران
-----------------------------------------

Dihydrozeatin
دی هیدروزاتین
-----------------------------------------

2,4-Dimethoxyaniline
2و4-دی متوکسی آنیلین
-----------------------------------------

Dimethyl acetylenedicarboxylate for synthesis
دی متیل استیلن دی کربوکسیلات
-----------------------------------------

Dimethylamine
دی متیل آمین

-----------------------------------------

4-(Dimethylamino)benzaldehyde for synthesis
4-دی متیل آمینوبنزآلدئید

-----------------------------------------

N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydro chloride for
ان-(دی متیل آمینو پروپیل)-ان-اتیل کربودی ایمید


-----------------------------------------

N,N-Dimethylbenzylamine for synthesis
دی متیل بنزیل آمین
-----------------------------------------

N,N-Dimethylformamide GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

دی متیل فورمامید گرید داروئی

-----------------------------------------

N,N-Dimethylformamide HPLC

دی متیل فورمامید گرید کروماتوگرافی

 ----------------------------------------------------------------------------------

Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate GR for analysis

دی متیل گلی اکسیم

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimethyl sulfate

دی میتیل سولفات

 -----------------------------------------------------------------

Dimethyl sulfide for synthesis

دی متیل سولفید

  -----------------------------------------------------------------

Dimethyl sulfoxide D6

دی متیل سولفوکساید

 -----------------------------------------------------------------

Dimethyl sulfoxide for HPLC

دی  متیل سولفوکساید اچ پی ال سی

 

--------------------------------------------------------------------

Dimethyl sulfoxide GR ACS

 دی  متیل سولفوکساید آزمایشگاهی

--------------------------------------------------------------------

3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide 

 3-(4و5-دی متیل-2-تیازولیل)-2و5-دی فنیل -2اچ-تترازولیوم بروماید

-----------------------------------------------------------------------------

1,4-Dioxane extra pure
1و4-دی اکسان

--------------------------------------------------------

1,4-Dioxane dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv®

1و4- دی اکسان خشک

-----------------------------------------------------------------------

Diphenyl ether for synthesis

دی فنیل اتر

 ----------------------------------------------------------

Diphenylolpropane for synthesis
دی فنیلول پروپان

 ------------------------------------------

2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl(DPPH)
دی پی پی اچ(2و2-دی فنیل-1-پیکریل هیدرازین)

 ------------------------------------------------------------------

di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate GR for analysis

 دی پتاسیم هیدروژن فسفات

 ---------------------------------------------------

Dysprosium nitrate
دیسپروسیوم نیترات

 -----------------------------------------------------------------

Dysprosium oxide 99+
دیسپروسیوم اکساید

 ---------------------------------------------------------------------

1,2-Dichloroethane extra pure
1و2-دی کلرواتان

 -----------------------------------------------------

2,2'-Dithiobisbenzothiazole for synthesis

2و2-دی تیوبیس بنزوتیازول

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1,4-Dithiothreitol for biochemistry


1و4-دی تیوتریتولDTT

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Divinylbenzene (stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis

دی وینیل بنزن

 -------------------------------------------------------------------------------------------

DMEM F-12

دی ام ای ام اف 12

---------------------------------------------------------------

DMEM High glucose

 دی ام ای ام با گلوگز بالا

---------------------------------------------------------------------------------

DNA sodium salt

 اسید دی نوکلئوتید  سدیم سالت

-----------------------------------------------------------------------------

Dodecyl sulfate sodium salt EP
دودسیل سولفات سدیم سالت

 ------------------------------------------

Dopamine HCl   

دوپامین هیدروکلراید      

---------------------------------------

EDTA calcium disodium salt dihydrate

ادتا (تتراپلکس )کلسیم سدیم دوآبه

--------------------------------------------------------------------

EDTA dipotassium salt

ادتا(تتراپلکس)دی پتاسیم

---------------------------------------------------------------------

EDTA 4Na 2H2O

ادتا(تتراپلکس)4سدیم دوآبه

---------------------------------------------------------------

EDTA ferric sodium salt trihydrate

ادتا(تتراپلکس) نمک سدیم آهن سه آبه

----------------------------------------------------------------------------------------

EDTA magnesium dipotassium salt 

ادتا(تتراپلکس)منیزیم دی پتاسیم

------------------------------------------------------------------

EDTA magnesium disodium salt

ادتا(تتراپلکس)منیزیم دی سدیم

---------------------------------------------------------------------------

EDTA magnesium

ادتا (تتراپلکس) منیزیم

---------------------------------------------------------------------------------

Entellan® new rapid mounting medium for microscopy

انتلان

--------------------------------------------------------------------

Eosin B (C.I. 45400) for microscopy Certistain®

ائوزین بی

----------------------------------------------------------------------------

Eosin Y (yellowish)(C.I. 45380) for microscopy Certistain®

ائوزین Y

----------------------------------------------------------------------------------------

Eriochrome blue-black B (C.I. 14640) metal indicator

اریوکروم بلو-بلک B

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ethanol absolute EMPROVE® Ph Eur,BP,USP

اتانول مطلق

--------------------------------------------------------------------------

Ethephon
اتفون-اتفن

---------------------------------------------------------------------------------------

Ethidium bromide for biochemistry

اتدیوم بروماید

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ethyl acetate, 99.5% (GC)
اتیل استات

--------------------------------------------------------------------------

Ethylamine (70% aqueous solution) for synthesis
اتیل آمین

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ethyl bromopyruvate
اتیل برومو پیروات

-------------------------------------------------------------------------

Ethyl chloroacetate 
اتیل کلرو استات

--------------------------------------------------------------------

Ethyl cyanoacetate 
اتیل سیانو استات

-------------------------------------------------------------------------------

(S)-(-)-Ethyl lactate 
اتیل لاکتات

----------------------------------------------------------

Ethylenediamine 
اتیلن دی آمین

----------------------------------------------------------------------

Ethylene glycol 
اتیلن گلیکول

-------------------------------------------------

Ethylene glycol dimethacrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) 
اتیلن گلیکول دی متاکریلات

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ethylene glycol monobutyl ether
اتیلن گلیکول مونو بوتیل اتر

----------------------------------------------------------------------------

Ethylene glycol monomethyl ether
اتیلن گلیکول مونو متیل اتر

--------------------------------------------------------------------

Ethylene glycol monophenyl ether 
اتیلن گلیکول مونوفنیل اتر

---------------------------------------------------------------------------

Ethyl methanesulfonate
اتیل متان سولفونات

---------------------------------------------------------------------------

Europium(III) oxide 99+
اروپیوم اکساید

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ferroin solution (1,10-phenanthroline iron(II) sulfate) 1/40 mol/l redox

محلول فروئین

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fetal Bovine Serum, Qualified, E.U. Approved, South America Origin
فتال بوین سرم

----------------------------------------------------------------------------------

Fluorescein (C.I.45350) Reag. Ph Eu
فلوروسین

-----------------------------------------------------------------------------------

Fluorescein-sodium (C.I. 45350) indicator Reag. Ph Eur
فلوروسین سدیم

------------------------------------------------------------------------------

4-Fluoroaniline 

4-فلورو آنیلین

------------------------------------------------------------------------------------------

4-Fluorobenzonitrile 

4-فلورو بنزونیتریل

----------------------------------------------------------------------------------

Folin-Ciocalteu's phenol reagent

معرف فولین

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Formaldehyde solution min. 37% stabilized with about 10% methanol Ph 

فرمالدئید 37%

-------------------------------------------------------------------------------------------

Formamide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
فورمامید

-------------------------------------------------------------------------------------------

Formic acid 98-100% extra pure DAC
اسید فورمیک

-------------------------------------------------------------------------------------------

Freund’s Adjuvant, Complete
فروند اجوانت کامل

-------------------------------------------------------------------------------------------

Freund’s Adjuant, Incomplete

فروند ادجوانت ناقص

-------------------------------------------------------------------------------------------

Fungizone® Antimycotic, liquid 

فونجیزون

-------------------------------------------------------------------------------------------

Furfural for synthesis
فورفورال

-------------------------------------------------------------------------------------------

6-(Furfurylamino)purine for biochemistry(Kinetine)

6-فورفوریل آمینوپورین - کینیتین

-------------------------------------------------------------------------------------------

N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly
---------------------------------------

G 418 sulfate

آنتی بیوتیک G418  سولفات

-------------------------------------------------------------------------------------------

D(+)-Galactose pure Ph. Eur.

گالاکتوز

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gallic acid monohydrate
اسید گالیک مونوهیدرات

-------------------------------------------------------------------------------------------

Glass beads 2 mm

گلاس بیدز - پرل

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gelatin
ژلاتین

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gel red

ژل رد

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gelrite(phytagel)
فیتاژل

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gentamysine sulfate
آنتی بیوتیک جنتامایسین سولفات

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gibberellic acid
اسید جیبرلیک 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Giemsa stain 
رنگ گیمسا 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gluconic acid (50% solution in water) for synthesis

اسید گلوکونیک 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gluconolactone

گلوکونولاکتون

-------------------------------------------------------------------------------------------

D(+)-Glucose anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
گلوگز خشک(بی آب)

-------------------------------------------------------------------------------------------

D(+)Glucose monohydrate

گلوکوز یک آبه

-------------------------------------------------------------------------------------------

 L-Glutamic acid, 99.0% (T)
اسیدآمینه ال- گلوتامیک

-------------------------------------------------------------------------------------------

L-Glutamine for biochemistry

اسید آمینه ال- گلوتامین

-------------------------------------------------------------------------------------------

Glutathione (reduced) for biochemistry
گلوتاتیون ردوکتاز

-------------------------------------------------------------------------------------------

Glutardialdehyde solution 25% for electron microscopy
گلوتاردی آلدئید25%

-------------------------------------------------------------------------------------------

Glutardialdehyde (50% solution in water)


گلوتاردی آلدئید50%

-------------------------------------------------------------------------------------------

Glycerol about 98-1015%
گلیسرول

-------------------------------------------------------------------------------------------

Glycerol, 99.0% (GC)

 گلیسرول 99 درصد

----------------------------------------------------------------------------------------------

Glycerol about 87% extra pure Ph Eur,BP

گلیسرول 87درصد

------------------------------------------------------------------------

Glycerol monostearate
گلیسرول مونواستئارات

--------------------------------------------------------------------------------------

L- Glycine

اسید آمینه ال-گلایسین

---------------------------------------------------------

Glycolic acid (70% solution in water) 
اسید گلیکولیک

-----------------------------------------------------------------------

Glycogen, molecular grade (20mg/ ml)
گلیکوژن

---------------------------------------------------------------------------

Glyoxal 40% solution in water

گلی اکسال 40% محلول درآب

---------------------------------------------------------------

Glyoxylic acid monohydrate for synthesis

گلی اکسیلیک اسید یک آبه

--------------------------------------------------------------

Gold standard solution

محلول استاندارد طلا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graphite, powder

گرافیت پودری

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guaiacol extra pure Ph Franç X

گایاکول

------------------------------------------------------------------------------

Guanidinium chloride 

گوانیدینیوم کلراید

------------------------------------------------------------------------------------

Guanidine hydrochloride
گوانیدین هیدروکلراید

------------------------------------------------------------------------------------------------

Guanidine thiocyanate, ultra-pure
گوانیدین تیوسیانات

-------------------------------------------------------------------

Gum arabic spray-dried Ph Eur,BP
صمغ عربی

--------------------------------------------------------------------

Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy

هماتوکسیلین کریستالی

-------------------------------------------------------------------

Hematoxylin solution modified acc. to Gill II for microscopy

محلول هماتوکسیلین

----------------------------------------------------------------------------

 Hemin

همین

----------------------------------------------

HEPES

هپس

------------------------------------------------------------------------

n-heptane

ان-هپتان

----------------------------------------------------------------------------

n-heptan HPLC

ان- هپتان HPLC

----------------------------------------------------------------------------------------

Heptane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography ®

هپتان-1-سولفونیک اسید سدیم سالت

-------------------------------------------------------------------------------

Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate (~40% Pt) for synthesis

هگزاکلروپلاتینیک اسید 6آبه

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate

هگزاکلروپلاتینیک اسید

------------------------------------------------------------------------

n-Hexadecane for synthesis

ان-هگزادکان

-----------------------------------------------------------------------------

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol for synthesis

1و1و1و3و3و3-هگزافلورو-2-پروپانول

-------------------------------------------------------------------------------

Hexamethylenetetramine

هگزامتیلن تری آمین

------------------------------------------------------------------

Histamine dihydrochloride

هیستامین دی هیدروکلراید

--------------------------------------------------------------------------

L-Histidine for biochemistry

ال-هیستیدین

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

n-Hexane GR

ان-هگزان

---------------------------------------------------

n-Hexane dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv®

ان-هگزان خشک

------------------------------------------------

1-Hexanol for synthesis

1-هگزانول

-------------------------------------------------------------------

Hydrazinium hydroxide (about 80% N2H5OH) for synthesis

هیدرازینیم هیدروکسید

----------------------------------------------------------------------------

hyaluronic acid

اسید هیالورونیک

-------------------------------------------------------

Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

اسید کلریدریک 37%

---------------------------------------------------------------

Hydrochloric acid for 1000 ml c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®

تیترازول اسید کلریدریک 1نرمال

----------------------------------------------------------------------------------

Hydrofluoric acid 38-40% extra pure

اسید فلوریدریک 38-40%

----------------------------------------------------------

Hydrofluoric Acid 48% SA

اسید فلوریدریک 48%

---------------------------------------------------------------------------------------

Hydrogen peroxide solution 30% medical, extra pure, stabilized Ph 

آب اکسیژنه 30%

--------------------------------------------------------------------------

Hydrogen peroxide solution 34.5% medical, extra pure, stabilized Ph

 آب اکسیژنه 34/5%

--------------------------------------------------------------------------------------

Hydroquinone for synthesis
هیدروکوینون

--------------------------------------------------------------

2-Hydroxybenzaldehyde for synthesis

2-هیدروکسی بنزآلدئید

---------------------------------------------------------------------------

3-Hydroxybenzaldehyde for synthesis

3-هیدروکسی بنزآلدئید

---------------------------------------------------------------------

4-Hydroxybenzonitrile for synthesis

4-هیدروکسی بنزآلدئید

----------------------------------------------------------------------

2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde for synthesis

2-هیدروکسی -3- متوکسی بنزآلدئید

--------------------------------------------------------------

2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, tech.

2-هیدروکسی -1-نفتول بلو

-----------------------------------------------------------------

2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid for synthesis

2-هیدروکسی-5-نیتروبنزوئیک اسید

--------------------------------------------------------------------

(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin

2-هیدروکسی پروپیل-بتا-سیکلودکسترین

----------------------------------------------------------------------------

8-Hydroxyquinoline

8-هیدروکسی کوینولین

---------------------------------------------------------------------------

8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate for synthesis

8-هیدروکسی کوینولین سولفات

----------------------------------------------------------------------

N-Hydroxysuccinimide for synthesis

ان-هیدروکسی سوکسینیمید

----------------------------------------------------------------------

Hygromycine B

هیگرومایسین B

----------------------------------------------------------------------

Hippuric acid sodium salt for synthesis(Sodium hippurate,

هیپوریک اسید سدیم سالت

----------------------------------------------------------------------

Imidazole for synthesis

ایمیدازول

--------------------------------------------------------------------

Immersion oil for microscopy

روغن ایمرسیون

--------------------------------------------------------------------

Indigo carmine (C.I. 73015) GR for analysis

ایندیگوکارمین

--------------------------------------------------------------------

Indole GR for analysis

ایندول

--------------------------------------------------------------------

Indole-3-acetic acid LAB

ایندول -3-استیک اسید

--------------------------------------------------------------------

Indole-3-butyric acid LAB

ایندول-3-بوتیریک اسید

--------------------------------------------------------------------

3-Indolyl acetate for synthesis(Acetic acid 3-indolyl ester,

3-ایندولیل استات

--------------------------------------------------------------------

Iodine resublimed GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eu

ید

--------------------------------------------------------------------

Iodine solution for 1000 ml c(I2) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol®

تیترازو ل محلول ید0/1 نرمال

--------------------------------------------------------------------

Iodobenzene for synthesis

یدوبنزن

--------------------------------------------------------------------

Iodomethane (stabilised with silver) for synthesis

یدومتان

--------------------------------------------------------------------

1-Iodonaphthalene for synthesis

1-یدونفتالن

--------------------------------------------------------------------

2-Iodo-5-nitrotoluene for synthesis

1-یدو-5-نیتروتولوئن

--------------------------------------------------------------------

Iodosobenzene diacetate for synthesis

یدوسوبنزن دی استات

--------------------------------------------------------------------

IPTG

آی پی تی جی

--------------------------------------------------------------------

Iridium(III) chloride 60-65%Ir

ایریدیوم کلراید

--------------------------------------------------------------------

Iron(II) chloride tetrahydrate extra pure

کلرید آهن 2 چهار ابه

--------------------------------------------------------------------

Iron(III) chloride anhydrous for

کلرید آهن(3) بدون آب

--------------------------------------------------------------------

Iron(III) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

کلرید آهن(3) شش آبه

--------------------------------------------------------------------

Iron(III) nitrate nonahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

نیترات آهن(3) نه آبه

--------------------------------------------------------------------

Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

سولفات آهن(2)هفت آبه

--------------------------------------------------------------------

Iron(II) sulfide fused, sticks ~ 1 cm

سولفید آهن(2)

--------------------------------------------------------------------

Iron standard 1000 mg Fe (FeCl3 in 15% HCl) Titrisol®

استاندارد آهن

--------------------------------------------------------------------

Isatin for synthesis

ایساتین

--------------------------------------------------------------------

Isoamyl alcohol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

ایزوآمیل الکل

--------------------------------------------------------------------

Isobutyraldehyde for synthesis

ایزوبوتیرآلدئید

--------------------------------------------------------------------

Isohexane GR for analysis(2-Methyl pentane)


ایزوهگزان

--------------------------------------------------------------------

Isophthalic acid for synthesis

ایزوفتالیک اسید

--------------------------------------------------------------------

N6-(2-Isopentenyl)adenine

2-ایزوپنتیل آدنین

--------------------------------------------------------------------

N-Isopropylacrylamide, 99%, pure, stabilized

ان-ایزوپروپیل آکریلامید

--------------------------------------------------------------------

Janus green (C.I. 11050) for microscopy

ژانوس سبز

--------------------------------------------------------------------

Jasmonic acid

اسیدجاسمونیک

--------------------------------------------------------------------

Kanamycin sulfate

کانامایسن سولفات

--------------------------------------------------------------------

Karl Fischer ready-to-use test for the determination of water

کارل فیشر

--------------------------------------------------------------------

Ketoconazole

کتوکونازول

--------------------------------------------------------------------

Lactophenol blue solution for staining fungi

محلول لاکتوفنول بلو

--------------------------------------------------------------------

Lactose mono hydrate


لاکتوز یک آبه

--------------------------------------------------------------------

Lactic acid about 90% extra pure Ph Eur,BP,E 270

اسید لاکتیک

 --------------------------------------------------------------------

Lanthanum(III) nitrate hexahydrate, 99.9%

نیترات لانتانیوم(3)

--------------------------------------------------------------------

N-LAUROYLSARCOSINE SODIUM

ان-آرویل سارکوزین

--------------------------------------------------------------------

Lead(II) acetate trihydrate 99%EP

استات سرب(2)سه آبه

--------------------------------------------------------------------

Lead(II) nitrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

نیترات(2)سرب

--------------------------------------------------------------------

Lead(II) oxide extra pure

اکسید سرب(2)

--------------------------------------------------------------------

Lead(II,IV) oxide Gr red   97%

اکسید سرب(2و4)

--------------------------------------------------------------------

Linoleic acid for synthesis

اسید لینولئیک

--------------------------------------------------------------------

Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent

لیپوفکتامین2000

--------------------------------------------------------------------

Lithium bromide, anhydrous,>99.0%

لیتیم بروماید

--------------------------------------------------------------------

Lithium chloride GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

لیتیم کلراید

--------------------------------------------------------------------

Lithium hexafluorophosphate, 98%

لیتیم هگزافلوروفسفات

--------------------------------------------------------------------

Lithium metaborate anhyd.

لیتیم متابورات خشک

--------------------------------------------------------------------

Lithium nitrate 99,995 Suprapur®

لیتیم نیترات

--------------------------------------------------------------------

di-Lithium tetraborate GR for analysis

دی لیتیم تترابورات

--------------------------------------------------------------------

Loading buffer

لودینگ بافر

--------------------------------------------------------------------

Lugol's solution  (diluted iodine-potassium iodide solution) for the Gram

محلول لوگول

--------------------------------------------------------------------

Lysozyme BioChemica   from chicken egg white

لیزوزیم

--------------------------------------------------------------------

Magnesium standard 1000 mg Mg (MgCl2 in 6% HCl) Titrisol®

استاندارد منیزیم

--------------------------------------------------------------------

chloride anhydrous 98%

کلرید منیزیم

--------------------------------------------------------------------

Magnesium hydroxide v.p.

هیدروکسید منیزیم

--------------------------------------------------------------------

Magnesium hydroxide carbonate GR for analysis

منیزیم هیدروکسید کربنات یا منیزیم بیکربنات

--------------------------------------------------------------------

Magnesium nitrate hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

منیزیم نیترات

--------------------------------------------------------------------

Magnesium stearate

منیزیم استئارات

--------------------------------------------------------------------

Magnesium sulfate anhydrous GR for analysis

 سولفات منیزیم بدون آب 

--------------------------------------------------------------------

Magnesium sulfate heptahydrate EMPROVE® Ph Eur,BP,USP,JP

سولفات منیزیم هفت آبه

--------------------------------------------------------------------

Manganese(II) chloride tetrahydrate extra pure

کلرید منگنز 4آبه

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Manganese(II) nitrate tetrahydrate GR for analysis

نیترات منگنز 4 آبه

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Manganese(IV) oxide powder LAB

پودر اکسید منیزیم

-------------------------------------------------------------------

Manganese standard 1000 mg Mn (MnCl2 in H2O) Titrisol®

تیترازول استاندارد منگنز

----------------------------------------------------------------------

Manganese(II) sulfate monohydrate spray-dried GR for analysis 

سولفات منگنز یک آبه

-------------------------------------------------------------------------------------

Manganese(II) sulfate tetrahydrate GR for analysis

سولفات منگنز 4آبه

------------------------------------------------------------------

Malachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy and for microbiology

رنگ مالاشیت گرین اگزالات مخصوص میکروب شناسی و میکروسکوپ

-----------------------------------------------------------------------------------------

Maleic acid for synthesis

اسید مالئیک

-------------------------------------------------------------------------------------

Malononitrile for synthesis

مالونیتریل

----------------------------------------------------------------------------

Manganese powder 99+

پودر منگنز بالای 99 %

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Manganese ,flake

منگنز پرک

----------------------------------------

Manganese(II) chloride tetrahydrate extra pure

کلرید منگنز

--------------------------------------------------

Manganese(II) nitrate tetrahydrate GR for analysis

نیترات منگنز 4آبه

------------------------------------------------

Manganese(IV) oxide powder LAB

اکسید منگنز

-------------------------------------------------------------

Manganese standard 1000 mg Mn (MnCl2 in H2O) Titrisol®

تیترازول استاندارد منیزیوم

---------------------------------------------------------------

Manganese(II) sulfate monohydrate spray-dried GR for analysis

سولفات منگنز یک آبه

----------------------------------------------------------------

Manganese(II) sulfate tetrahydrate GR for analysis

سولفات منگنز 4آبه

----------------------------------------------------------

D-Mannitol

دی-مانتیتول

-----------------------------------------------------------------

Mannitol salt phenol-red agar for microbiology

محیط کشت مانیتول سالت فنل رد آگار

------------------------------------------------------

D-Mannose

دی -مانوز

-----------------------------------------------------

Melatonine

ملاتونین

--------------------------------------------

2-Mercaptobenzimidazole 

2-مرکاپتوبنزایمیدازول

---------------------------------------------

2-Mercaptoethanol

2-مرکاپتواتانول

-------------------------------------------------------------

2-Mercaptopyrimidine 

2-مرکاپتوپیریمیدین

-----------------------------------------------

Mercaptosuccinic acid

مرکاپتوسوکسینیک اسید

-----------------------------------------------------------------

Mercury

جیوه

-----------------------------------------------------------

Mercury 99.99%

جیوه 99/99%

-----------------------------------------

Mercury Ep 99.6%

جیوه 99/6%

------------------------------------------------

Mercury standard solution (Spectro ECON)

محلول استاندارد جیوه

---------------------------------------------------

Mercury(II) chloride 99.5% GR

 99/5%کلرید جیوه 

-------------------------------------------------------------------------

Mercury(II) nitrate monohydrate 98%

نیترات جیوه 98% یک آبه

--------------------------------------------------------------------

Mercury(II) iodide red, extra pure Ph Franç

یدید جیوه قرمز گرید دارویی

--------------------------------------------------

Mercury(II) oxide

اکسید جیوه

---------------------------------------------

Methacrylamide

متاکریل آمید

----------------------------------------------------

Methacrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether)

اسید متاکریلیک

------------------------------------------------------------

Methanesulfonic acid 

اسید متان سولفونیک

-------------------------------------------

Methanol USP

متانول خوراکی 

-----------------------------------------------

METHANOL GR (specially dried)

متانول آزمایشگاهی

-----------------------------------------

Methanol gradient grade for liquid chromatograph

متانول کروماتوگرافی

--------------------------------------------------------------

Methanol HPLC

متانول HPLC

---------------------------------------------------

Methanol dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv®

متانول خشک

--------------------------------------------------------------

L-Methionine

اسید آمینه ال-متیونین

-------------------------------------------------------------

2-Methoxybenzylamine 

2-متوکسی بنزیل آمین

--------------------------------------------------------

4-(Methylamino)phenol sulfate Photo-Rex®

4-(متیل آمینو)فنول سولفات فوتو-رکس

---------------------------------------------------------------

2-Methylbenzaldehyde (stabilised with hydroquinone)

 2-متیل بنزآلدئید

--------------------------------------------------------------

4-Methylbenzaldehyde

4-متیل بنزآلدئید

------------------------------------------------------------------

Methyl-p-benzoquinone

متیل-پی-بنزوکوینون

------------------------------------------------------------

N,N'-Methylenediacrylamide for electrophoresis

ان و ان-متیلن دی آکریل آمید(متیلن بیس آکریل آمید) الکتروفورز

-------------------------------------------------------------------------

1-Methylimidazole

1-متیل ایمیدازول

----------------------------------------------------------------

2-Methylimidazole

2-متیل ایمیدازول

------------------------------------------------------

Methyl jasmonate

متیل جاسمونات

-------------------------------------------------

Methyllithium (5% solution in diethylether) 

متیل لیتیوم

-------------------------------------------------------------

Methylmagnesium chloride (20% solution in tetrahydrofuran) 

متیل منیزیوم کلراید

--------------------------------------------------------------------

2-Methylpentane - puriss. p.a., standard for GC,

2-متیل پنتان ، استاندارد برای جی سی

--------------------------------------------------------------

4-Methylphenyl isothiocyanate 

4-متیل فنیل ایزوتیوسیانات

---------------------------------------------------------

4-Methyl-2-pentanol

4-متیل-2-پنتانول

--------------------------------------------------------------

4-Methylpyridine 

4-متیل پیریدین

---------------------------------------------------------------------

Methyl orange (C.I.13025) indicator ACS,Reag. Ph Eur

معرف متیل اورنج،متیل زرد

-----------------------------------------------------------------------

4-Methyl-1,3-phenylenediamine

4-متیل-1و3-فنیلن دی آمین

---------------------------------------------------------------------------

1-Methyl-2-pyrrolidone 99.5%EP

1-متیل-2-پیرولیدون

------------------------------------------------------------

Methyl red (C.I. 13020) indicator ACS,Reag. Ph Eur

معرف متیل رد،متیل قرمز

---------------------------------------------------

4-Methoxystyrene 

4-متوکسی استایرن

---------------------------------------------------------------------------------

4-Methylstyrene (stabilised with 3,5-Di-tert-butylpyrocatechol)

4-متیل استایرن

-------------------------------------------------------------------------------

Methyl Yellow, pure, indicator grade

متیل یلو،متیل زرد 

-----------------------------------------------------------

Mineral oil

مینرال اویل (روغن معدنی)

------------------------------------------------------------------------

2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate buffer substance MES

2-مورفولینواتان سولفونیک اسید مونوهیدرات(ام ای اس)

----------------------------------------------------------------------------------------------

3-Morpholinopropane sulfonic acid buffer substance MOPS

3-مورفولینوپروپان سولفونیک اسید (موپس  )

---------------------------------------------------------------------------------------------

3-Morpholinopropane sulfonic acid sodium salt buffer substance    MOPS sodium salt

3-مورفولینوپروپان سولفونیک اسید سدیم سالت(موپس سدیم سالت)

-----------------------------------------------------------------------------

Molybdatophosphoric acid hydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

مولیبدوفسفریک اسید

---------------------------------------------------------------------

MUELLER-HINTON broth for testing the sensitivity of clinically important pathogens

محیط مولر هیینتون براث

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Murashige & Skoog medium including vitamins

محیط موراشیگ و اسکوگ(محیط ام اس)

--------------------------------------------------------------------------

myo-Inositol

میو اینوزیتول

-------------------------------------------------

Nailsyn® Crystal 25

نایلسین

-------------------------------------------

Naphazoline hydrochloride EMPROVE® Ph Eur,BP,USP

نفازولین هیدروکلراید

-------------------------------------------------------

Naphazoline nitrate EMPROVE® Ph Eur,BP

نفازولین نیترات

-------------------------------------------------

Naphthalene scintillation grade

نفتالن

----------------------------------------------------

Naphthalene-D8 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy

نفتالن D8

---------------------------------------------------

1-Naphthol 

1-نفتول(آلفا-نفتول)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-Naphthol 

2-نفتول(بتا-نفتول)

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Naphthol green B (C.I. 10020) indicator

نفتول گرین بی (معرف)

-------------------------------------------------------------

1,4-Naphthoquinone

1و4-نفتوکینون

 ------------------------------------------------------------------------------

1-Naphthylacetic acid 

1-نفتیل استیک اسید

----------------------------------------------------------------------------------------

1-Naphthylamine

1-نفتیل آمین

--------------------------------------------------------------------------------------------

N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride 

ان-(1-نفتیل)اتیلن دی آمین

---------------------------------------------------------------------------------------

Neisser's solution II (chrysoid solution) for the staining of bacteria

 

محلول نیسرII برای رنگ آمیزی باکتریها

---------------------------------------------------------------------

Neisser's solution Ia (methylene blue solution) for the staining of bacteria

محلول نیسرIa برای رنگ آمیزی باکتریها

---------------------------------------------------------

Neisser's solution Ib (crystal violet solution) for the staining of bacteria

 

محلول نیسرIb برای رنگ آمیزی باکتریها

-----------------------------------------------------------

Neocarmine MS "Fesago" color reagent for the detection of textile fibres

نئوکارمین

----------------------------------------------------------

Neocuproine GR for analysis

نئوکوپروئین

--------------------------------------------------------------------------------------

Neocuproine hydrochloride monohydrate GR for analysis

نئوکوپروئین هیدروکلراید مونو هیدرات

-------------------------------------------------------

Neodymium fluoride granules about 1-4 mm (NdF3) Patinal®

نئودیمیوم فلوراید

----------------------------------------------------

Neodymium ICP standard traceable to SRM from NIST Nd2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Nd CertiPUR®

نئودیمیوم برای استاندارد ICP

-----------------------------------------------------

Neodymium(III) oxide 99+

نئودیمیوم اکساید

------------------------------------------------------

Neo-Mount® anhydrous mounting medium for microscopy

نئومونت بدون آب

-------------------------------------------------------

Neomycin sulfate for biochemistry

آنتی بیوتیک نئومایسین سولفات

--------------------------------------------------------

Neutral red (C.I. 50040) indicator and for microbiology

معرف نچرال رد کاربرد میکروبیولوژی

-------------------------------------------------------------

Neutral red (C.I. 50040) for microscopy Certistain®

 

معرف نچرال رد کاربرد میکروسکوپی

------------------------------------------------------------------------

Nerolidol (mixture of cis- and trans-isomers) 

نرولیدول

---------------------------------------------

New fuchsin (C.I. 42520) for microscopy Certistain®

 نیوفوشین ویژه میکروسکوپی

----------------------------------------------------

N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide 

ان-ستیل-ان وان و ان-تری متیل آمونیوم بروماید (سی تب)(CTAB)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nessler's reagent for ammonium salts

معرف نسلر برای نمکهای آمونیوم

-----------------------------------------------------

Nessler's reagent A for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution

معرف نسلر A

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nessler's reagent B for determination of nitrogen  solution B: Sodium hydroxide solution

معرف نسلر B

------------------------------------------------------

 Nickel(II) chloride hexahydrate, 97.0% (T)

کلرید نیکل 6 آبه 97%

--------------------------------------------------------------------------------------

Nickel(II) nitrate hexahydrate 

نیترات نیکل 6آبه 

----------------------------------------------------------------------------------------

Nickel oxide 

نیکل اکساید

------------------------------------------------

Nicotinamide

نیکوتین آمید 

----------------------------------------------------------------------------------------

Nicotinamide adenine dinucleotide free acid for biochemistry NAD

نیکوتین آمیدآدنین دی نوکلئوتید 

----------------------------------------------------------------------------------------

β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate

بتا- نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید -2-فسفات

----------------------------------------------------------------------------------------

Nicotinic acid 

اسید نیکوتینیک  (ویتامین B3) 

----------------------------------------------------------------------------------------

Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

معرف نین هیدرین

----------------------------------------------------------------------------------------

Niobium(V) oxide granules about  1-4 mm (Nb2O5) Patinal®

نیوبیوم اکساید

------------------------------------------------------

Niobiumoxide S granules about 1-4 mm (NbO2) Patinal®

 نیوبیوم اکساید S

---------------------------------------------------

Nitrate Cell Test Method: photometric, DMP 23 - 225 mg/l NO3-N   25 Tests 

 

 102 - 996 mg/l NO3¯ Spectroquant®

کیت اندازه گیری نیترات به روش فوتومتری

---------------------------------------------------------

Nitric acid fuming 100% extra pure

اسید نیتریک 100%

----------------------------------------------------------------------------------------

Nitric acid 65% GR for analysis ISO

اسید نیتریک 65%

----------------------------------------------------------------------------------------

Nitric acid, extra pure, 60% solution in water

اسید نیتریک 60%

----------------------------------------------------------------------------------------

Nitrobenzene

نیتروبنزن

----------------------------------------------------------------------------------------

4-Nitrobenzyl bromide 

4-نیتروبنزیل بروماید

----------------------------------------------------------------------------------------

Nitro blue tetrazolium chloride (NBT) for microscopy

نیتروبلو تترازولیوم کلراید(NBT)

----------------------------------------------------------------------------------------

Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric, DMP 0.5 - 15.0 mg/l N   25 Tests Spectroquant®

کیت اندازه گیری نیتروژن به روش فتومتری

------------------------------------------------------------

Nitromethane-D3 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy

نیترو متان D3

--------------------------------------------------------------- 

Nitro blue tetrazolium chloride (NBT) for microscopy

 

 

Read 5446 times