کیت های استخراجRNA,DNA

 

 

 

 

کیت های استخراجDNA

 

·         کیت استخراج DNA  ازخاک  ، لجن ، رسوبات

 

·         کیت استخراج DNA  از موادغذائی ، شیر ، آرد ، گوشت ، شکلات ، غلات ، حبوبا ت، سویا و ...

 

·         کیت استخراج DNA  از بافت و سلول گیاهی ، قارچ

 

·         کیت استخراج DNA از بافت حیوانی ، سلول های کشت بافت انسانی و حیوانی

 

·         کیت استخراج DNA  از باکتری و مخمر

 

·         کیت استخراج DNA ا ز نمونه های کلینیکی مانند مدفوع وادار

 

·         کیت استخراج DNA از پلاسما ، سرم ، پلاسمای مادر ، تشخیص مارکرهای تومور در پلاسما

 

·         کیت استخراج DNA ویروسی

 

·         کیت استخراج DNA  از خون( انسان یا حیوان ، تازه یا یخ زده) ، پلاکت ها ، مایعات بدن

 

·         کیت استخراج DNA  از بافت پارافینه

 

کیت های استخراجRNA

 

·         کیت استخراج RNA  از کشت سلولی ، بافت ، باکتری های گرم منفی وگرم مثبت ، سلول های مخمر ، مایعات بیولوژی ، نمونه های نگهداری شده در RNA later ، نمونه بزاق

 

·         کیت استخراج RNA  از گیاه

 

·         کیت استخراج موازی RNA کوچک وبزرگ از بافت انسان وحیوان ، کست سلول ، بافت گیاهی

 

·         کیت استخراج sRNA   و dsRNA ی بزرگ از DICER reactions

 

·         کیت استخراج RNA از خون تازه یا یخ زده

 

·         کیت استخراج RNA  از بافت پارافینه

 

·         کیت استخراج RNA  از مواد غذائی

 

·         کیت استخراج  RNA از قارچ

 

·         کیت استخراج RNA  ویروسی