آداپتور زانوئی

آداپتور دوسر رداژ مستقیم نر و ماده

ارلن رداژ دار درسایز های 50-100-250-500-100 و 2000 میلی لیتر

ارلن درپیچدار  قابل اتوکلاو  در سایزهای  50 تا 2000 میلی لیتر

ارلن خلا در سایز های  50 تا 2000 میلی لیتر

ارلن  بی او دی (B.O.D)  در سایزهای 100 الی 1000 میلی لیتر

ارلن خلا ست هولدر سایز 1000

اسپری پتش استوانه ای با مخزن وپوار

اسپری پاش حبابی با مخزن وپوار

استوانه مدرج(مزور) قابل اتوکلاو از سایز 5 الی 2000 میلی لیتری

استوانه مدرج(مزور) رداژدار با درپوش از سایز 5 الی 2000 میلی لیتری

استوانه مدرج (مزور)هیدرو متری 1 لیتری

بالن ژوزه از سایز 1 تا 5000 میلی لیتری

بالن ته صاف و ته گرد ساده از سایز 5 تا 5000 میلی لیتری

بالن ته صاف و ته گرد رداژدار از سایز 5 تا 5000 میلی لیتری

بالن ته صاف وته گرد دو دهانه از سایز 50 تا 2000 میلی لیتری

بالن ته صاف وته گرد دو دهانه از سایز 50 تا 2000 میلی لیتری

بالن ته صاف وگرد سه دهانه از سایز 50 تا 2000 میلی لیتری

بالن ته صاف وگرد چهار دهانه از سایز 250 الی 2000 میلی لیتری

 بالن ته صاف وگرد پنج دهانه 1 و2 لیتری

بالن تقطیر با لوله جانبی از سایز 100الی 2000 میلی لیتری

یالن کجلدال ساده و رداژ دار سایزهای 100 تا 1000 میلی لیتری

بالن لوشاتلیه در سایزهای 100-250 و 500 میلی لیتری

بالن رتاری (گلابی شکل) در سایزهای 500 و1000 میلی بیتری

بالن گاز شور در سایزهای 500 و1000 میلی لیتری

بطری بی او دی (B.O.D)  در سایزهای 50 الی 1000 میلی لیتری

بورت ساده سفید شیر شیشه ای در سایزهای 5تا100 میلی لیتر

بورت ساده سفید شیر تفلونی در سایزهای 5تا 100 میلی لیتر

بورت ساده رنگی با شیر شیشه ای در سایز های 5 تا 100 میلی لیتر

بورت اتوماتیک سفید با شیر شیشه ای در سایزهای 5 تا100 میلی لیتر

بورت اتوماتیک سفید با شیر تفلونی در سایزهای 5 تا100 میلی لیتر

بورت اتوماتیک رنگی با شیر شیشه ای در سایزهای 5 تا100 میلی لیتر

بورت اتوماتیک رنگی با شیر تفلونی در سایزهای 5 تا100 میلی لیتر

بورت اتوماتیک دوشیره سفید با شیر شیشه ای در سایزهای 5 تا100 میلی لیتر

بورت اتوماتیک دوشیره سفید با شیر تفلونی در سایزهای 5 تا 100 میلی لیتر

بورت اتوماتیک دوشیره رنگی با شیرشیشه ای در سایزهای 5تا100 میلی لیتر

بورت اتوماتیک دوشیره رنگی با شیر تفلونی در سایزهای 5 تا 100 میلی لیتر

پیپت اتوماتیک رداز  29/32 در سایزهای 1تا 50 میلی لیتر با مخزن

پیکنومتر در سایزهای 5 تا 100 میلی لیتر

حباب هضم کجلدال

خلط گیر کجلدال

خرطوم خلا  آبی شیشه ای

چراغ الکلی شیشه ای و فلزی

 درب بالن ژوزه در روداژ های مختلف

در پوش شیشه ای در سایز های مخنلف

دستگاه اورسات  

دستگاه چهار جزء تقطیر

دستگاه دیفوزیون

دستگاه دین استارک بدون شیر

دستگا رایشر مایسل

دستگاه کیپ شیشه ای

دستگاه کلنجر با شیر دو راه

دستگاه کلونجر با شیر سه راه

رادول (شیشه آب مقطر گیری

ست کامل تست آرسنیک با رداژ معمولی

ست کامل ارسنیک بارداژ مفصلی و بست

ستون هضم کجلدال

ستون کروماتوگرافی بدون صافی با شیر شیشه ای

ستون کروماتوگرافی بدون صافی با شیر تفلونی

ستون کروماتوگرافی با صافی  با شیر شیشه ای

شتون کروماتو گرافی با صافی با شیر تفلونی

ستون کروماتو گرافی (600*30) و (600*35) با شیر تفلونی

ستون کروماتوگرافی 600*40 با شیر

ستون کروماتوگرافی 600*30 ساده

ستون کلرید کلسیم

 سوکسوله با بالن از سایز 30 تا 2000 میلی لیتر

سوکسوله شیردار 250 و500 میلی لیتر با بالن

سه راهی خلا (زانوئی خلا) قطره گیر خلا

سه راهی تقطیر

سه راهی کلایزن

سه راهی رابط ست هولدر بدون صافی

شکل V,Tسه راهی

شیشه گاز شور در سایزهای 100 الی 2000 میلی لیتر

شیشه دستگاه انبساط طولی

شیشه ساعت از سایز 5 الی 27 سانت

شیر شیشه ای و تفلونی در سایزهای مختلف

شیر باریل

شیر دسیکاتور

قطره گیر چپقی 29/32

قطره گیر کجلدال با رداژ 19/26

قیف دکانتور(جداکننده) با شیر شیشه ای در سایز های 50 الی 2000 میلی لیتر

قیف دکانتور(جداکننده)باشیر تفلونی در سایزهای 50 تا 2000 میلی لیتر

قیف دکانتور(جداکننده) استوانه ای مدرج باشیرشیشه ای در سایزهای 50 تا 1000 میلی لیتر

قیف دکانتور(جداکننده) استوانه ای مدرج با شیر تفلونی در سایزهای 50 تا1000 میلی لیتر

قیف دکانتور (جداکننده) استوانه ای بازوئی دار با شیر شیشه ای در سایزهای 100 تا1000 میلی لیتر


قیف دکانتور(جداکننده)استوانه ای بازوئی دار با شیر تفلونی در سایزهای 100 تا 1000 میلی لیتر

قیف ست هولدر (لیوان مدرج) 250

قیف سودریز کجلدال

قیف شیشه ای در سایز های 3 تا 15 سانت

کنکسیون مایعات

لوله آزمایش در سایزهای(100*12)-(100*16)-(160*16)-(100*18)-(180*18)-(200*20)-(200*24)-(200*30)

لوله تیل

لوله U شکل

لوله U شکل شاخدار

لوله نتسلر در سایز 10 تا 100

لوله درهام

لوله گاز شور زاویه دار ومستقیم سایز 21

لوله گاز شور مستقیم سایز 32

لوله گاز شور زاویه دار سایز 32 مش 1 تا 3

 ماکروکجلدال 10 قطعه ای (هضم وتطیر)

ماکرکجلدال 7 قطعه ای (تقطیر)

ماکروکجلدال 3 قطعه ای (هضم)

مبرد کجلدال رداژ19/26

مبرد بزرگ 90 سانتی متری با رداژ 45

مبرد حبابدار دو سر رداژ 29/32

مبرد ساده دو سر رداژ 29/32

مبرد مارپیچ دوسر رداژ29/32

مبرد ویگرو

مبرد رفلکس ( جوش فنر به بدنه)

میکرو کجلدال 4 قطعه ای

ویسکوزیمتر 2 و 3 شاخه

 ولتامتر هافمن (تجزیه آب)

همزن پیرکس ، معمولی ، L شکل

 

 

More in this category: « مواد شیمیائی