RNA later

RNA Later

محلول RNA later  یا RNA protector  محلول  منحصر بفردی است که با کارائی بسیار بالا قادر به حفظ و نگهداری RNA  موجود در بافتهای مختلف بوده وامکان جمع آوری وانتقال مطمئن نمونه های بافتی را به سادگی در شرایط مختلف مهیا نموده و زمینه بررسی های مولکولی ژن را فراهم میسازد.
محلول RNA later  یا RNA protector  یک ترکیب نگهدارنده بافتی مایع وغیر سمی است. این ترکیب میتواند به سرعت درون بافت نفوذ وبا تثبیت آن RNA  سلول را در شرایط زنده وهمچنین در نمونه های فریز نشده محافظت کند. به منظور حفظ کمیت و کیفیت RNA  میبایستی قطعات بافتی بردااشت شده به سرعت در محلول RNA later غوطه ور شوند . محلول RNA later نیاز به انجام عملیات فوری روی نمونه ها با فریز کردن آنها در ازت مایع برطرف میکند.
این محلول معادل محلول RNA later ساخت شرکت   SIGMA  با کد R0901  میباشد.
این محلول در بسته بندی های 50 , 100 میلی لیتر به فروش میرسد ودر مقیاس با نمونه های خارجی از قیمت بسیار مناسبی برخوردار است

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.