6-بنزیل آمینو پورین(6-بنزیل آدنین)

6-Benzyl aminopurine(6-benzyl adenine)(BA)

این هورمون در بسته های 5 گرم تا 1گیلوگرم به فروش میرسد.


کینیتین

Kinetin

این هورمون در بسته های 1 گرم تا 250گرم به فروش میرسد.


زآتین

Zeatin

این هورمون در بسته های 5-10-25-50 و 100 میلی گرمی به فروش می رسد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *