نام فارسی نام لاتینCas Noنام های دیگر
اکتینومایسین D Actinomycin D 50-76-0
آمتوپترین Amethopterin 59-05-2
آموکسی سیلین
Amoxycillin
26787-78-0
آموکسی سیلین تری هیدرات
Amoxycillin trihydrate 61336-70-7
آمفوتریسین B
Amphotricin B
1397-89-3
آمپی سیلین سدیم سالت Ampicillin sodium salt69-52-3
آپرامایسین سولفات
Apramycin sulfate salt65710-07-8Nebramycin II
باسیتراسین
Bacitracin
1405-87-4 from Bacillus licheniformis, ≥50,000 U/g
باسیتراسین A Bacitracin A22601-59-8
بلئومایسین سولفات Bleomycin sulphate
9041-93-4Blenoxane, Bleo, Blexane
کاربنی سیلین
Carbenicillin
4697-36-3α-Carboxybenzylpenicillin solution
کاربنی سیلین دی سدیم سالت Carbenicillin disodium salt
4800-94-6α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt
کربوکسین
Carboxin
5234-68-4 Carbathiine
سفوتاکسیم سدیم سالت Cefotaxime sodium salt64485-93-4
سفالکسین مونوهیدراتCephalexin monohydrate23325-78-2
سفالوتین سدیم سالتCephalothin sodium salt58-71-9
کلرامفنیکل Chloramphenicol56-75-7
کلرهگزیدین دی گلوکونات
Chlorhexidine
digluconate
18472-51-0C9394
تتراسایکلین Tetracycline60-54-8T3258
کلرو تتراسایکلین هیدروکلرایدChlortetracycline hydrochloride
57-62-5C4881
کلیندامایسین هیدروکلراید Clindamycin
hydrochloride
21462-39-5Cleocin،C5269
کلیندامایسین2-فسفاتClindamycin 2-phosphate
24729-96-2Clindamycin 2-dihydrogen phosphate،C6427
کولیستین سولفات سالت Colistin sulfate salt1264-72-8Polymyxin E،C4461

سیکلوهگزایمید Cycloheximide66-81-9Actidione, Naramycin A
دی -سیکلوسرین D-Cycloserine68-41-7C6880،
ال -سیکلوسرین L-Cycloserine339-72-0C1159
دی ال-سیکلوسرین DL-Cycloserine68-39-3C7005
دیستامایسین A
Destomycin A
14918-35-5
دوکسوروبیسین
Doxorubicin
hydrochloride
25316-40-9DOX, Hydroxydaunorubicin hydrochloride،D1515
اریترومایسین
Erythromycin114-07-8Erythromycin A،E5389
اریترومایسین B
Erythromycin B527-75-312-Deoxyerythromycin
اریترومایسین C
Erythromycin C1675-02-1
جی 418 دی سولفات سالتG418 Disulfate Salt
108321-42-2A1720،G1279
جنتامایسین سولفات
Gentamycine sulphate
1405-41-0
گریسو فلاوین
Griseofulvin
126-07-8
گوانیدین تیوسیانات
Guanidine thiocyanate
593-84-0Denaturation solution for the isolation of RNA
8-هیدروکسی کوینولین8-hydroxyquinoline
148-24-3
هیگرومایسینB
Hygromycin B
31282-04-9
کانامایسین سولفات
Kanamycin sulfate 70560-51-9
لینکومایسین هیدروکلراید
Lincomycine HCl
7179-49-9
متوتراکسات
Methotrexate133073-73-1
مترونیدازول
Metronidazol443-48-1
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
میکونازول نیترات
Miconazole nitrate
22832-87-7M3512
میکوفنولیک اسید
Mycophenolic acid
24280-93-1M5255 ,M3536
نیستاتینNystatin1400-61-9Fungicidin, Mycostatin
مینوسایکلین
Minocycline HCl
13614-98-7
میتومایسینC
Mitomycin C
50-07-7
نالیدیکسیک اسید
Nalidixic acid
389-08-2
نئومایسین
Neomycin sulphate
1405-10-3
پارومومایسین
Paromomycin1263-89-4
اکسی تتراسایکلین
Oxytetracycline HCl
6153-64-6Oxytetracycline dihydrate
پنی سیلینG
Penicillin G
69-57-8
پنتاکلرونیتروبنزن
Pentachloronitrobenzene
82-68-8PCNB, Quintozene
فلئومایسین
Phleomycin
11006-33-0
پلی میکسینB
Polymixin B sulphate
1405-20-5
پورومایسین
Puromycin dihydrochloride58-58-2
ریفامپسین
Rifampicin13292-46-1
اسپکتینومایسین
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate 244-554-3
استرپتومایسین
Streptomycin sulfate
3810-74-0
سولفامتوکسازول
Sulfamethoxazole23-46-6
تیابندازول
Thiabendazole
148-79-82-(4-Thiazolyl)benzimidazole
تیمروسال
Thimerosal
54-64-8Ethylmercurithiosalicylic acid sodium salt
تی کارسیلین
Ticarcillin disodium salt4697-14-7
توبرامایسینTobramycin32986-56-4Nebramycin Factor 6
توبرامایسین سولفات
Tobramycin sulphate
تری متوپریم
Trimethoprim
738-70-5
تیلوزین ترتارات
Tylosin tartrate
1405-54-5
والیدامایسینA
Validamycin A
37248-47-8
ونکومایسینA
Vancomycin hydrochloride197638-25-8
زئوسین
Zeocin
11006-33-0
دوکسوروبیسین
Doxorubicin hydrochloride:
25316-40-9
DOX, Hydroxydaunorubicin hydrochloride

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *