نام فارسی نام لاتینCas Noنام های دیگر
اکتینومایسین D Actinomycin D 50-76-0
آمتوپترین Amethopterin 59-05-2
آموکسی سیلین
Amoxycillin
26787-78-0
آموکسی سیلین تری هیدرات
Amoxycillin trihydrate 61336-70-7
آمفوتریسین B
Amphotricin B
1397-89-3
آمپی سیلین سدیم سالت Ampicillin sodium salt69-52-3
آپرامایسین سولفات
Apramycin sulfate salt65710-07-8Nebramycin II
باسیتراسین
Bacitracin
1405-87-4 from Bacillus licheniformis, ≥50,000 U/g
باسیتراسین A Bacitracin A22601-59-8
بلئومایسین سولفات Bleomycin sulphate
9041-93-4Blenoxane, Bleo, Blexane
کاربنی سیلین
Carbenicillin
4697-36-3α-Carboxybenzylpenicillin solution
کاربنی سیلین دی سدیم سالت Carbenicillin disodium salt
4800-94-6α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt
کربوکسین
Carboxin
5234-68-4 Carbathiine
سفوتاکسیم سدیم سالت Cefotaxime sodium salt64485-93-4
سفالکسین مونوهیدراتCephalexin monohydrate23325-78-2
سفالوتین سدیم سالتCephalothin sodium salt58-71-9
کلرامفنیکل Chloramphenicol56-75-7
کلرهگزیدین دی گلوکونات
Chlorhexidine
digluconate
18472-51-0C9394
تتراسایکلین Tetracycline60-54-8T3258
کلرو تتراسایکلین هیدروکلرایدChlortetracycline hydrochloride
57-62-5C4881
کلیندامایسین هیدروکلراید Clindamycin
hydrochloride
21462-39-5Cleocin،C5269
کلیندامایسین2-فسفاتClindamycin 2-phosphate
24729-96-2Clindamycin 2-dihydrogen phosphate،C6427
کولیستین سولفات سالت Colistin sulfate salt1264-72-8Polymyxin E،C4461

سیکلوهگزایمید Cycloheximide66-81-9Actidione, Naramycin A
دی -سیکلوسرین D-Cycloserine68-41-7C6880،
ال -سیکلوسرین L-Cycloserine339-72-0C1159
دی ال-سیکلوسرین DL-Cycloserine68-39-3C7005
دستومایسین A
Destomycin A
14918-35-5
دوکسوروبیسین
Doxorubicin
hydrochloride
25316-40-9DOX, Hydroxydaunorubicin hydrochloride،D1515
اریترومایسین
Erythromycin114-07-8Erythromycin A،E5389
اریترومایسین B
Erythromycin B527-75-312-Deoxyerythromycin
اریترومایسین C
Erythromycin C1675-02-1
جی 418 دی سولفات سالتG418 Disulfate Salt
108321-42-2A1720،G1279
جنتامایسین سولفات
Gentamycine sulphate
1405-41-0
گریسو فلاوین
Griseofulvin
126-07-8
گوانیدین تیوسیانات
Guanidine thiocyanate
593-84-0Denaturation solution for the isolation of RNA
8-هیدروکسی کوینولین8-hydroxyquinoline
148-24-3
هیگرومایسینB
Hygromycin B
31282-04-9
کانامایسین سولفات
Kanamycin sulfate 70560-51-9
لینکومایسین هیدروکلراید
Lincomycine HCl
7179-49-9
متوتراکسات
Methotrexate133073-73-1
مترونیدازول
Metronidazol
میکونازول
Miconazole nitrate
میکوفنولیک اسید
Mycophenolic acid
میکوستاتین
Mycostatin
میکونازول
Miconazole nitrate

Destomycin A
 دستومایسین A

Doxorubicin HCl
دوکسوروبیسین

Erytromycin
اریترومایسین

G418 Disulfate Salt

Gentamycine sulphate
جنتامایسین

Griseofulvin
گریسو فلاوین

Guanidine thiocyanate
گوانیدین تیوسیانات

8-hydroxyquinoline
8-هیدروکسی کوینولین

Hygromycin B
هیگرومایسینB

Kanamycin
کانامایسین

Lincomycine HCl
لینکومایسین

Methotrexate
متوتراکسات

Metronidazol
مترونیدازول

Miconazole nitrate
میکونازول

Mycophenolic acid
میکوفنولیک اسید

Mycostatin
میکوستاتین

Minocyclin HCl
مینوسایکلین

Mitomycin C
میتومایسینC

Nalidixic acid
نالیدیکسیک اسید

Neomycin sulphate
نئومایسین

Nystatin
نیستاتین

Oxytetracycline HCl
اکسی تتراسایکلین

Paromycin
پارومایسین

Penicillin G
پنی سیلینG

Pentachloronitrobenzene
پنتاکلرونیتروبنزن

Phleomycin
فلومایسین

Polymixin B sulphate
پلی میکسینB

Puromycin 2HCl
پورومایسین

Rifampicin
ریفامپسین

Spectinomycine 2HCl,5H2O
اسپکتینومایسین

Streptomycin sulfate
استرپتومایسین

Sulphamethoxazole
سولفامتوکسازول

Thiabendazole
تیابندازول

Thimerosal
تیمروسال

Ticarcillin Na2
تی کارسیلین

Ticarcillin Na2/ clavulanate K
تتراسایکلین/کلاولونیک اسید

Tobramycin sulphate
توبرام��یسین

Trimethoprim
تری متوپریم

Tylosin tartrate 
تیلوزین ترتارات

Validamycin A
والیدامایسینA

Vancomycin HCl
ونکومایسینA

Zeocin
زئوسین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *