مدفوع

ویژگی کیت

  • مناسب برای استخراج DNA از نمونه مدفوع گوشتخواران ،گیاهخواران و همه چیز خواران
  • استخراج DNA  از سلولهای باکتریایی و اپیتلیالی نمونه های مدفوع

برای دریافت پروتکل و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.